1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda Osnovna šola Trzin
Mengeška c. 7/b
1236 Trzin
telefon (tajništvo): (01) 23 50 650
telefon (kuhinja): (01) 23 50 655
Odgovorna uradna oseba: Matejka Chvatal
e-pošta: mateja.chvatal@os-trzin.si
Datum prve objave kataloga: 8. 12. 2008
Datum zadnje spremembe: 1. 10. 2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-trzin.si/index.php/kataloginfjavnegaznacaja

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organizacijska shema in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Vzgoja in izobraževanje osnovnošolskih in predšolskih otrok
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Osnovna šola Trzin
Mengeška c. 7b
1236 Trzin
Vrtec Trzin
Enota Žabica
Ploščad dr. Tineta Zajca 1
1236 Trzin
Vrtec Trzin
Enota Palčica
Mengeška c. 7b
1236 Trzin
Organigram zavoda Organizacijska shema 2021/22
2.b Kontaktni podatki uradne osebe pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Matejka Chvatal, ravnateljica
telefon (tajništvo): (01) 23 50 650, mateja.chvatal@os-trzin.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi:
Državni predpisi:
Predpisi EU: Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Sprejem otrok v vrtec
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
 • Napredovanje delavcev v plačne razrede
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejem Letnega delovnega načrta
 • Sprejem Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta
 • Sprejem Poslovnega poročila
2. f Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc: Evidence
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: Evidenca o izdanih spričevalih in drugih listinah
2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij-sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Urniki za šolsko leto 2021/22 – v delu
 • Šolski koledar za šolsko leto 2021/22 – v delu
 • Cene prehrane in drugih storitev
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.os-trzin.si.
 • Stroškovnik posredovanja in ponovne uporabe informacij javnega značaja
 • Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.