1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda Osnovna šola Trzin
Mengeška c. 7/b
1236 Trzin
tel: (01) 564 45 52
tel: (01) 564 45 53
tel: (01) 564 17 66
mobitel: 041 799 797
Odgovorna uradna oseba: Matejka Chvatal
e-pošta: mateja.chvatal@os-trzin.si
Datum prve objave kataloga: 8. 12. 2008
Datum zadnje spremembe: 1. 9. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-trzin.si/index.php/kataloginfjavnegaznacaja

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s kterimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Vzgoja in izobraževanje osnovnošolskih in predšolskih otrok
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Osnovna šola Trzin
Mengeška c. 7/b
1236 Trzin
Vrtec Trzin
Enota Žabica
Ploščad dr. Tineta Zajca 1
1236 Trzin
Vrtec Trzin
Enota Palčica
Mengeška c. 7/b
1236 Trzin
Organigram zavoda Organigram zavoda
2.b Kontaktni podatki uradne osebe pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Matejka Chvatal, ravnateljica
telefon: (01)5644552, mateja.chvatal@os-trzin.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi:
Državni predpisi:
Predpisi EU: Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
Predlogi predpisov: V postopku ni nobenega predloga predpisov.
Seznam strateških in programskih dokumentov:
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
  • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
  • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
  • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
  • Napredovanje delavcev v plačne razrede
  • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
  • Imenovanje ravnatelja
  • Sprejem Letnega delovnega načrta
  • Sprejem Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta
  • Sprejem Poslovnega poročila
2. f Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc: Evidence
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: Evidenca o izdanih spričevalih in drugih listinah
2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij-sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: