Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehničnega sklopa.

Šola mora ponuditi najmanj šest izbirnih predmetov, in sicer najmanj tri izbirne predmete iz posameznega sklopa. Obvezno mora šola ponuditi tuji jezik (na naši šoli sta to nemščina in francoščina), verstva in etiko ter retoriko v 9. razredu.

V šolskem letu 2020/21 bomo oblikovali 19 izvedbenih učnih skupin pri različnih izbirnih predmetih. Pri športu, obdelavi gradiv, prehrani, kemiji in računalništvu je v skupini lahko največ 20 učencev, pri vseh ostalih predmetih pa največ 28 učencev.

Vsak izbirni predmet se izvaja eno uro tedensko, le drugi tuji jezik ima dve uri tedensko. V celem šolskem letu je za posamezni predmet predvidenih 35 oz. 70 ur za drugi tuji jezik. V 9. razredu je letno predvidenih 32 ur (64 ur drugi tuji jezik) zaradi krajšega šolskega leta.

Izbirni predmeti so na urniku pred prvo šolsko uro in po peti oz. šesti učni uri.

Z izbirnim postopkom bomo pričeli v aprilu in bo končan do začetka junija. Izbiro boste starši opravili preko portala eAsistent ali pa boste svojo izbiro sporočili pomočnici ravnateljice preko elektronske pošte.

V mesecu septembru ima učenec izjemoma možnost spremeniti svojo izbiro. Učenec se lahko vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in ki so časovno usklajene z njegovim siceršnjim urnikom.

Pomembno je vedeti

• Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da mora izbrati dva predmeta, ki se izvajata eno uro tedensko, lahko pa izbere tuji jezik, ki se izvaja dve uri tedensko.

• Učenec ne more dvakrat zapored izbrati istega predmeta.

• Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloči ravnateljica.

• Učenec je dolžan redno obiskovati izbrane izbirne predmete.

• Izbirni predmeti se ocenjujejo z ocenami od ena (1) do pet (5).

• V spričevalo se vpišejo vse zaključne ocene izbirnih predmetov, ki jih je učenec obiskoval na šoli.