Strokovni organi

Učiteljski zbor:

• obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom;

• daje mnenje o letnem delovnem načrtu;

• predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti;

• odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;

• daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja;

• daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja;

• odloča o vzgojnih opominih in

• opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne uspehe oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih težav posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji predmetnih področij. Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev, učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Dostopnost