Osnovna šola Trzin je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je leta 1985 ustanovila Občina Domžale. Šolski okoliš obsega naselje Trzin. V šolskem letu 2020/2021 Osnovno šolo obiskuje 451 učencev, ki so razporejeni v 20 oddelkov. Enoto vrtca Žabica obiskuje 230 otrok, ki so razporejeni v 13 oddelkov. Zanje skrbi 100 zaposlenih.

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod izvaja:

  1. Dnevni program predšolske vzgoje

Program predšolske vzgoje je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in je oblikovan tako, da otroku omogoča varno, zdravo, čustveno toplo in srečno otroštvo z vplivanjem na razvoj njegovih potencialov. Obsega jutranji sprejem, vzgojno delo, prehrano in počitek otrok.

  1. Dejavnost splošnega osnovnega izobraževanja od 1. do 9. razreda

Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program. Obvezni program obsega obvezne predmete, obvezne izbirne predmete ter ure oddelčne skupnosti (razredne ure). Razširjeni program obsega jutranje varstvo za 1. razred, podaljšano bivanje, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, neobvezne izbirne predmete ter šolo v naravi: poletno v 5. razredu, zimsko pa v 6. razredu. V podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, jutranje varstvo, neobvezne izbirne predmete ter šolo v naravi se učenci vključujejo prostovoljno.

Tako za učence, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, šola organizira dodatni pouk in izvaja individualizirane programe za nadarjene učence.

Za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju, šola organizira dopolnilni pouk.

Poleg dopolnilnega pouka so nekateri učenci deležni še posebne individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči specialnih pedagoginj in učne pomoči učiteljev.

Za razvijanje različnih interesov učencev šola izvaja številne interesne dejavnosti, ki jih vodijo učitelji in zunanji sodelavci ter društva in klubi.

  1. Osnovna šola Trzin izvaja tudi bogat nadstandardni program, in sicer:

– v vrtcu gledališki abonma, tečaj prilagajanja na vodo, tečaj rolanja, zgodnje učenje angleščine ter zimovanje na Kopah, bivanje na kmetiji Davčen in bivanje v Pravljičnem gozdu Logarske doline,

– plavalni tečaj za učence 1. razreda,

– jutranje varstvo za učence od 2. do 5. razreda,

– tridnevni naravoslovni tabor za učence 2. razreda,

– tridnevni naravoslovno-raziskovalni tabor v 4. razredu,

– tridnevni tekaški tabor v 7. razredu,

– petdnevni športni teden v 8. razredu,

– tridnevni mediatorski tabor,

– umetniško-ustvarjalni vikend,

– dve pevsko-plesni soboti,

– občasno pa tudi ekskurzijo v Avstrijo ter ekskurzije v London ali Pariz.

Od 1. 7. 2018 Osnovno šolo Trzin vodi ravnateljica Matejka Chvatal, univ. dipl. pedag. in prof. sociologije.

 

RAZVOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE TRZIN 2020-2023