Za poglabljanje in pospeševanje strokovnosti in kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela ter za učinkovito delo z učenci in izvajanje drugih nalog ima šola šolskega svetovalnega delavca (pedagog – psiholog).

Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega specifičnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj šole kot ustanove s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci (otroki, učenci, učitelji, vodstvom, starši in zunanjimi ustanovami). Osnovne vrste dejavnosti šolskega svetovalnega delavca so:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojno preventivne dejavnosti,
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalna služba preko teh osnovnih vrst dejavnosti pomaga vsem udeležencem šole in sodeluje z njimi na področju učenja in poučevanja, šolske kulture, vzgoje, klime in reda, telesnega, osebnega in socialnega razvoja, šolanja in karierne orientacije ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

Temeljne prednostne naloge šolske svetovalne službe:

 • šolski novinci – postopek vpisa, ugotavljanje zrelosti , odlog všolanja,spremljava in pomoč pri premagovanju morebitnih težav,
 • karierna orientacija,
 • korektivno delo z učenci z motnjami v razvoju,
 • priprave in koordiniranje oblik pomoči učencem s posebnimi potrebami;
 • sodelovanje z učitelji pri izdelavi individualiziranih programov,
 • vzgojno svetovanje,
 • individualno in skupinsko delo z učenci,
 • identifikacija nadarjenih učencev,
 • spremljanje in koordinacija dela z nadarjenimi učenci,
 • sodelovanje pri izdelavi plana izobraževanja za učiteljski zbor,
 • aktualna problematika
 • sodelovanje pri sistematičnem načrtovanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela šole,
 • sodelovanje v projektih, ki potekajo in uvajanje novosti s pedagoško- psihološkega  področja,
 • raziskovalno delo v smislu spremljanja in evalvacije prednostnih nalog,
 • pomoč pri plačilu šolskih obveznosti in načrtovanju reševanja socialne problematike
 • prizadevanje za dobro psihosocialno klimo šole.