PDF DOKUMENT

Spoštovani starši,

 

obveščamo vas, da je Državni zbor RS dne 28. 12. 2012 sprejel nov Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013), ki se bo začel uporabljati 1. 2. 2013. Omenjeni zakon na novo ureja pravico učencev do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije ter pogoje za dodeljevanje subvencije.

1. Subvencija za malico

V proračunskih letih 2013 in 2014 so do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni učenci iz družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

2. Subvencija za kosilo

V proračunskih letih 2013 in 2014 so do subvencije za kosilo upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka).

3. Uveljavljanje pravice do subvencije

Odločbe, izdane po prej veljavnih predpisih, s katerimi so učenci pridobili subvencijo za malico oziroma kosilo, se ne spreminjajo oziroma veljajo do izteka.

Učenci, ki po prej veljavnih predpisih te pravice niso imeli priznane, imajo pa v družini na dan 31.12.2012 veljavno odločbo o otroškem dodatku, bodo to pravico pridobili s 1.2.2013. Tem učencem bo pristojni center za socialno delo po uradni dolžnosti do konca januarja izdal odločbo o upravičenosti do subvencije za malico oziroma kosilo. Center za socialno delo s podatki o izdanih odločbah o otroškem dodatku že razpolaga, zato staršem vloge za subvencijo malice oziroma kosila ni potrebno vlagati.

Učenci, ki doslej subvencije za malico oziroma kosilo niso imeli priznane, in v družini nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku, morajo pri pristojnem centru za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice oziroma kosila. V teh primerih bo center za socialno delo izpolnjevanje pogojev ugotavljal na način, ki velja za ugotavljanje pravice do otroškega dodatka. Rok za vložitev vloge je 2 meseca od uveljavitve zakona, pravica pa bo veljala od začetka uporabe zakona, torej od 1.2.2013.

4. Pridobivanje podatkov o upravičencih

Center za socialno delo bo odločbe z veljavnostjo 1.2.2013, izdane po uradni dolžnosti, staršem poslal po pošti predvidoma do konca januarja. Sočasno bodo ti podatki vključno s podatki o višini subvencije in o obdobju upravičenosti na voljo tudi v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), tako da staršem/skrbnikom šole o tem ni potrebno posebej obveščati.

5. Prijava in odjava obrokov

Učenci imajo pravico do subvencije malice oziroma kosila za vsak dan prisotnosti pri pouku in pri drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s šolskim koledarjem in letnim delovnim načrtom.

Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Prijava na šolsko prehrano se lahko odda tudi kadar koli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister, in se hrani do konca šolskega leta, za katero je bila oddana. Prijava se lahko kadar koli pisno prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu.

Posamezen obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezen obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8.00 ure s poslanim sporočilom na e-naslov: kuhinja–trzin@guest.arnes.si ali s telefonskim klicem na telefonsko številko: 01 564 78 16.

Obroke morajo odjaviti tudi starši učencev, ki imajo v celoti subvencionirane obroke.

V izjemnih primerih (nenadna bolezen ali kakšen drug izredni dogodek) se šteje za pravočasno odjavo, če je ta sporočena najkasneje naslednji dan po prvem dnevu, ko je učenec odsoten, in sicer do 8.00 ure na način, kot je naveden v prvem odstavku te točke.

Po končani odsotnosti bo učencu zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši še isti dan najkasneje do 8.00 na enak način, kot velja za odjavo, obvestili šolsko kuhinjo, da je učenec prisoten pri pouku.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, ekskurzijah, taborih, ŠVN ipd., odjavi šola.

 

Lepo pozdravljeni

Ravnateljica

mag. Helena Mazi Golob