PREKLIC PRIJAVE NA PREHRANO IN ODJAVA PREHRANE 

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadar koli pisno prekličejo. Starši lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane. Podpisano pisno izjavo o preklicu prijave na šolsko prehrano starši oddajo:

Odjava prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu pisne izjave o preklicu prijave na šolsko prehrano, ki jo starši oddajo organizatorju šolske prehrane.

ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNEGA DNEVNEGA OBROKA MED ŠOLSKIM LETOM

Posamezen obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti

Posamezen obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do 12. ure.

Obroke morajo odjaviti tudi tisti starši, ki imajo subvencionirane obroke.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja na športnih in drugih tekmovanjih, ekskurzijah, taborih, šoli v naravi …, odjavi šola.