Izbirni predmeti s področja astronomije omogočijo učencu, da raziskuje svoj položaj v svetu glede na različne okoliščine. Pri tem z astronomskega vidika spoznava planet Zemljo, naše Osončje, našo galaksijo in vesolje nasploh.

Pri pouku predmetov s področja astronomije učence poučujemo o metodah dela in načinu sklepanja, ki so lastne vsem naravoslovnim znanostim. Poudarjamo pa pomen kritičnosti razlage opaženega.

 

SONCE, LUNA, ZEMLJA (7. razred)

Učenci se seznanijo z nekaterimi pomembnejšimi zgodovinskimi odkritji v astronomiji. Podrobneje spoznajo lastnosti Sonca, Lune in Zemlje. Raziščejo njihove velikosti, oblike in medsebojne lege. Spoznajo gibanja Zemlje in Lune, pojasnijo nastanek Luninih men in letnih časov. Naše Osončje dojamejo kot del širšega vesolja.

 

Pripravila: Maja Završnik