Verstva in etika je izbirni predmet družboslovnega značaja, ki je namenjen učencem 7., 8., in 9. razreda.  Je triletni predmet, ki ga ima učenec možnost izbrati tudi le za eno leto ali dve, saj je celosten obseg predmeta razdeljen na tri ločene vsebinske sklope. Učenci hodijo k pouku, ki je predviden za njihov siceršnji razred. Predmet poleg obveznih predvideva tudi izbirne vsebine, kar pomeni, da lahko učenci s svojimi interesi sooblikujejo pouk.

V 7. razredu učenci spoznajo značilnosti različnih verstev po svetu ter njihovo vlogo pri oblikovanju različnih civilizacij, prav tako pa razvijajo kritičen pristop do negativnih pojavov v zvezi z verstvi.

V 8. razredu je težišče obravnave skupnost, v kateri živimo. Učenci se učijo o posledicah skupnega življenja in o vrednotah, razvijajo sposobnost razumevanja drugih ljudi, sodelovanja, solidarnosti in pripravljenost sporazumno reševati konflikte.

V 9. razredu je glavna usmeritev obravnavanje krščanstva, njegovih virov in smeri s poudarkom na katoliški veri v slovenskem prostoru.

 

Dejavnosti

Učenci bodo vsebine spoznavali preko različnih oblik dela: dela v dvojicah, uporabe različnih virov, igranjem vlog, analiz in pogovorov o dokumentarnih oddajah.

 

Preverjanje in ocenjevanje

Učenci bodo ocene pridobili tako, da bodo izdelali referat ali plakat o izbrani vsebini.

 

Pripravila: Tatjana Tonin