Umetniško izražanje je človekova potreba, ki je vezana na ustvarjalnost in inovativnost. Omenjeni kompetenci sta ključni za uspešno delovanje posameznika in širše družbe v 21. stoletju, zato sta tudi prednostno obravnavani v učnem načrtu neobveznega izbirnega predmeta umetnost. Likovno ustvarjanje je namenjeno navdušenim mladim likovnim ustvarjalcem. Predmet spodbuja njihovo kreativnost in vzbuja radovednost. Učenci se z umetnostjo sproščajo, razvijajo likovne interese in pozitiven odnos do umetnosti ter kulture. Z ustvarjalnim izražanjem gradijo tudi odnos do okolja in pri tem osebnostno rastejo.

CILJI PREDMETA:

– vzbujanje učenčeve radovednosti, sproščanje z umetnostjo ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do kulture in umetnosti (kulturno-umetnostna vzgoja),

– oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne kulturno-umetniške dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost,

– krepitev in razvijanje učenčeve neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, estetskih izkušenj, želja, predstav in domišljije,

– učenčevo ustvarjanje, poustvarjanje in vrednotenje njegovi razvojni stopnji primernih dejavnosti in izdelkov,

– raziskovanje sodobne, danes žive umetniške produkcije, ki poudarja pomen razvijanja učenčevega razumevanja kulturnega okolja, v katerem živi.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

Vrednoti se reševanje likovnega problema in zmožnost opisovanja likovnih pojmov, izvedba likovne tehnike, likovnega motiva ter odzivnost v likovnem izražanju. Upošteva se uspešnost na posameznem likovnem področju.

 

Pripravila: mag. Vesna Rakef