Izbirni predmet okoljska vzgoja temelji na spodbujanju “okoljske pismenosti”, ki naj bi jo glede na naraščajoče okoljske probleme našega planeta pridobili vsi državljani. Okoljsko vzgojo pojmujemo kot vzgojo odgovornosti do vseh živih bitij in vzgojo za trajnostno prihodnost.

 

TEME IN VSEBINE

Skozi neposredno čutno in čustveno doživljanje okolja bomo obdelali različne vsebinske sklope, kot na primer: Voda, Zrak, Energija, Tla, Biotska raznovrstnost in Ekosistem. To pomeni, da ne gre v prvi vrsti za posredovanje novih znanj v smislu spoznavanja okolja (to je naloga drugih predmetov), ampak za usposabljanje učencev, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in probleme, njihove vzroke in načine reševanja, vključno s tveganji in konflikti, ki nastajajo ob izkoriščanju omejenih naravnih virov. Ob tem je eden glavnih ciljev, da učenci razvijejo pripravljenost in sposobnost zavzetega in odgovornega ravnanja v okolju in takega odločanja, ki bo zagotavljalo trajnosten način življenja na našem planetu.

DEJAVNOSTI

Pri izbirnem predmetu okoljska vzgoja bomo otrokom poskušali naravo približati, da jo bodo občudovali in se zavedali njene edinstvenosti. Velik del pouka bo potekal v naravi, kjer bomo s projektnim delom, opazovanjem in raziskovanjem proučevali posamezne deležnike, ki tvorijo ali kvarijo ekosistem. Zbirali bomo informacije, ugotavljali stanje okolja in iskali rešitve.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE

Učenci bodo skozi celo leto pridobili vsaj dve oceni, ki bosta odražali njihov odnos do dela, samostojno aktivno delovanje ali sodelovanje v delovni skupini.

 

Pripravil: Aleš Šporn