Nemščina je po številu govorcev najbolj razširjen materni jezik v Evropi, spada pa tudi med deset najbolj razširjenih svetovnih jezikov. Z znanjem nemščine lahko brez težav komunicirate z okrog 100 milijoni maternih govorcev Evropske unije. Nemščino govorijo ne le v Nemčiji in Avstriji, ampak tudi v precejšnjem delu Švice, v Liechtensteinu, Luksemburgu, ponekod v severni Italiji, vzhodni Belgiji in Franciji. Nemčija je najpomembnejši poslovni partner za skoraj vse evropske in mnoge zunajevropske države. Znanje nemščine ponuja boljše možnosti na trgu dela. Veliko nemških podjetij v tujini in tuja podjetja v Nemčiji iščejo delavce z znanjem nemškega jezika. Tudi študentom znanje nemščine pride zelo prav, saj na področju znanstvenih publikacij nemščina zaseda drugo mesto, takoj za angleščino. Milijoni turistov vsako leto obiščejo Nemčijo in kdor zna nemško, lahko bolje spozna Nemce, njihovo zgodovino in kulturo.

Učne vsebine ustrezajo učenčevi starosti in so vezane na vsakdanje situacije:

  • ožje okolje (ulica, vas, mesto);
  • širše okolje (prebivalci in jeziki, moja država, moji sosedje, naravna in kulturna dediščina).

Ob koncu prvega leta učenja nemščine kot neobveznega tujega jezika naj bi učenci razumeli kratka besedila iz vsakdanjega življenja (npr. e-sporočilo, oglas, vabilo), s prijatelji naj bi se znali ustno in pisno dogovoriti o tem, kam bi šli ter kje in kdaj se dobijo. Predstaviti naj bi znali sebe in druge, izraziti, kaj jim je všeč, znali naj bi opisati svoje vsakodnevne dejavnosti. Pomemben vidik učenja nemščine pa je tudi spoznavanje kulture nemško govorečih dežel, to je Nemčije, Avstrije, Švice in Liechtensteina.

 

Kdo se lahko odloči za učenje nemščine?

Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci tretjega triletja, torej tisti, ki obiskujejo sedmi, osmi ali deveti razred. Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, zato je priporočljivo, da učenci procesa učenja ne prekinjajo. V skupine se učence razvrsti glede na predznanje: v začetno ali nadaljevalno skupino. To pomeni, da so skupine lahko sestavljene iz učencev različnih razredov, a stopnja znanja jezika je na enakem nivoju.

 

Temeljni cilji neobveznega izbirnega predmeta

V osnovni šoli ima nemščina kot neobvezni izbirni predmet (NIP) iste splošne cilje kot obvezni izbirni predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo. Nemščina spodbuja večjezičnost in večkulturnost, dviga jezikovno zavest in razvija sporazumevalne zmožnosti, vsem učencem je ponujena možnost učenja tujega jezika, poudarek je na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti, v ospredju sta komunikacijski pristop in osredotočenost na učenca. Učenci razvijajo zmožnost slušnega in bralnega razumevanja ter sporazumevanja, v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju sprejemajo in tvorijo nekoliko daljša in zahtevnejša besedila v tujem jeziku, če gre za nadaljevalno učenje. Neobvezni izbirni predmet nemščina se učenci v osnovni šoli lahko učijo 6 let, po dve uri tedensko, razen tistih, ki so že v tretji triadi, kjer pa je možnost učenja jezika 3 leta.

 

Kdaj in kako bo potekal pouk?

Nemščina je neobvezni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko po eno šolsko uro. Učenci se za učenje tujega jezika odločijo prostovoljno, vendar ga morajo potem v tekočem šolskem letu tudi redno obiskovati. Vsekakor je zaželeno, da učenci z učenjem nemščine nadaljujejo vse do 9. razreda. Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom ali imajo že nekaj ustreznega predznanja in nadaljujejo z učenjem. Učne skupine bodo glede na predznanje lahko zelo raznolike. Obravnavali bodo teme iz vsakdanjega življenja na preprost, zanimiv, igriv način. Spoznavali bodo kulturo nemško govorečih dežel. Pouk bo potekal tudi skozi igro vlog, intervjuje, pesmi in igre ter se nadgrajeval z interaktivnimi vajami in igrami. Domače naloge bodo sestavni del učenčevih obveznosti. Učenci bodo pri pouku nemščine kot neobvezni izbirni predmet od 7. do 9. razreda potrebovali en velik črtast zvezek, puščico ter učni komplet za nemščino založbe Rokus Klett (učbenik, delovni zvezek, koda za dostop do interaktivnega učbenika in delovnega zvezka ter sistema za vodenje učnega procesa Rokus Klett LMS) MAXIMAL 1/2/3 avtorjev G. Motta, E. Krulak-Kempisty, C. Brass, D. Glück, J. K. Weber, L. Šober. Izbira učbeniškega kompleta (MAXIMAL 1/2/3) je odvisna od tega, ali se učenec uči jezika prvo leto ali nadaljuje z učenjem.

 

Nemška bralna značka Epi in nemško bralno tekmovanje Knjižni molj

V okviru neobveznega izbirnega predmeta potekata tudi nemška bralna značka Epi »Epi Lesepreis« in nemško bralno tekmovanje Knjižni molj »Bücherwurm«, ki učence spodbujata k branju, širita njihova obzorja in jih nagradita s priznanji ali knjižnimi nagradami.

 

Tekmovanje iz nemščine

Devetošolci se lahko novembra udeležijo tekmovanja iz nemščine, kjer se preizkusijo tako pri bralnem razumevanju kakor tudi pri pisnem sporočanju.

 

Ekskurzija v Avstrijo

Aprila se z učenci odpravimo po izvrstno življenjsko izkušnjo na enodnevno ekskurzijo v Avstrijo. Učenci, ki se odločijo za tovrstno doživetje, lahko znanje nemščine preizkusijo tudi z maternimi govorci.

 

Ocenjevanje znanja                                                                                                            

Predmet se ocenjuje s številčno oceno, učenec pa je v vsakem ocenjevalnem obdobju ocenjen vsaj dvakrat. Ocenjevanje znanja poteka v skladu z zakonodajo, in sicer ustno, pisno in na druge načine. Z ustnim načinom se ocenjuje predvsem govorno sporazumevanje in sporočanje ter slušno razumevanje. Pri ustnih načinih učenec ustno odgovarja s poimenovanji, komentarji, napovedovanji, dopolnjevanji, igro vlog itn. S pisnim načinom se ocenjuje predvsem slušno in bralno razumevanje ter pisno sporazumevanje in sporočanje. Pri pisnih načinih učenec odgovarja z izbiro danih možnosti, s povezovanjem besednih in slikovnih prikazov, s prenašanjem podatkov v drugo obliko, s pisnim poimenovanjem stvari, kratkim opisom slikovnih in grafičnih prikazov, pisnimi sestavki, likovnimi izdelki itn.

Pripravil: Mihael Božič