Nemščina je po številu govorcev najbolj razširjen materni jezik v Evropi – govori ga približno 100 milijonov državljanov Evropske unije. Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne uporabnosti za učence (npr. gledanje nemške televizije, poslušanje glasbe, komunikacija s tujimi prijatelji), predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot. Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina se bodo učenci usposobili za osnovno komuniciranje v nemščini, lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter pridobili vedenje o nemških deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno. Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

 

Kdo se lahko odloči za učenje nemščine?

Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci drugega triletja, torej tisti, ki obiskujejo četrti, peti ali šesti razred. Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, zato je priporočljivo, da učenci procesa učenja ne prekinjajo.

 

Temeljni cilji neobveznega izbirnega predmeta

V osnovni šoli ima nemščina kot neobvezni izbirni predmet (NIP) iste splošne cilje kot obvezni izbirni predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo. Nemščina spodbuja večjezičnost in večkulturnost, dviga jezikovno zavest in razvija sporazumevalne zmožnosti, vsem učencem je ponujena možnost učenja tujega jezika, poudarek je na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti, v ospredju sta komunikacijski pristop in osredinjenost na učenca. Učenci razvijajo zmožnost slušnega in bralnega razumevanja ter sporazumevanja, v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju sprejemajo in tvorijo posamezne preproste besedne zveze in stavke v tujem jeziku. Neobvezni izbirni predmet nemščina se učenci v osnovni šoli lahko učijo 6 let, po dve uri tedensko.

 

Kdaj in kako bo potekal pouk?

Nemščina je neobvezni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko po eno šolsko uro. Učenci se za učenje tujega jezika odločijo prostovoljno, vendar ga morajo potem v tekočem šolskem letu tudi redno obiskovati. Vsekakor je zaželeno, da učenci z učenjem nemščine nadaljujejo vse do 9. razreda.

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom ali imajo že nekaj ustreznega predznanja in nadaljujejo z učenjem. Učne skupine bodo glede na predznanje lahko zelo raznolike. Obravnavali bodo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način. Pouk bo potekal tudi skozi igro vlog, intervjuje, pesmi in igre ter se nadgrajeval z interaktivnimi vajami in igrami. Domače naloge bodo sestavni del učenčevih obveznosti. Učenci bodo pri pouku nemščine kot neobvezni izbirni predmet od 4. do 6. razreda potrebovali velik črtast zvezek, puščico ter učbeniški komplet založbe ELI (učbenik, delovni zvezek, CD) DAS ZAUBERBUCH 1/2/3 avtorjev M. G. Bertarini, A. Hallier, P. Iottija, S. P. Steubing. Izbira učbeniškega kompleta (DAS ZAUBERBUCH 1/2/3) je odvisna od tega, ali se učenec uči jezika prvo leto ali nadaljuje z učenjem.

 

Nemška bralna značka Epi in nemško bralno tekmovanje Knjižni molj

V okviru neobveznega izbirnega predmeta potekata tudi nemška bralna značka Epi »Epi Lesepreis« in nemško bralno tekmovanje Knjižni molj »Bücherwurm«, ki učence spodbujata k branju, širita njihova obzorja in jih nagradita s priznanji ali knjižnimi nagradami.

 

Ocenjevanje znanja

Predmet se ocenjuje s številčno oceno, učenec pa je v vsakem ocenjevalnem obdobju ocenjen najmanj dvakrat. Ocenjevanje znanja poteka v skladu z zakonodajo, in sicer ustno, pisno in na druge načine. Z ustnim načinom se ocenjuje predvsem govorno sporazumevanje in sporočanje ter slušno razumevanje. Pri ustnih načinih učenec ustno odgovarja s poimenovanji, komentarji, napovedovanji, dopolnjevanji, igro vlog itn. S pisnim načinom se ocenjuje predvsem slušno in bralno razumevanje ter pisno sporazumevanje in sporočanje. Pri pisnih načinih učenec odgovarja z izbiro danih možnosti, s povezovanjem besednih in slikovnih prikazov, s prenašanjem podatkov v drugo obliko, s pisnim poimenovanjem stvari, kratkim opisom slikovnih in grafičnih prikazov, pisnimi sestavki, likovnimi izdelki itn.

Pripravil: Mihael Božič