Predmet likovno snovanje se dopolnjuje z vsebinami rednega predmeta likovna umetnost. Učenci razvijajo ročne spretnosti, izhodišče za izrazno delo pa je likovno teoretični problem. Predmet je izrazito praktično naravnan, saj omogoča učencem ustvarjalno delo na različnih likovnih področjih: risanje, slikarstvo, grafika, kiparstvo in vključevanje novih medijev (računalniška orodja za likovno izražanje in obdelavo fotografije in filma). Delo pri urah predmeta je sproščeno in ustvarjalno. Vsebina predmeta je oblikovana in prilagojena posamezni starostni stopnji učencev, učni koraki so gibljivi (fleksibilni), tako da omogočajo razvoj učenčeve likovne občutljivosti, ustvarjalnosti, estetskega in izvirnega izražanja, kritičnega vrednotenja in pozitivnega odnosa do dela.

 

V učnem načrtu pri likovnem snovanju I (7. razred) je poudarek na likovnih področjih iz risanja, slikanja in kiparstva: linearni elementi in kompozicijska načela; linearni elementi in prikazovanje materialnosti površin; pisana, tiskana pisava in risba; komponiranje barvnih ploskev in njihovo mehko in trdo učinkovanje; moda; kiparski elementi.

 

Pri likovnem snovanju II (8. razred) obravnavamo likovne naloge s področja risanja, slikanja, grafike, prostorskega oblikovanja ter kombiniranih likovnih področij: likovni prostor; vidno, vizualno ravnovesje na risbi; črta, ki nastane z gibanjem točke; glasba kot likovni motiv; umetnost oblikovanja prostora; uporabna, industrijska grafika; umetniška grafika; od pojma do znaka.

 

Učni načrt za likovno snovanje III (9. razred) poudarja sodobno umetnost na različnih likovnih področjih iz naslednjih vsebin: zlati rez; obrnjena perspektiva, aspektiva, anamorfoza; kip in ambient; načrtovanje prostorskih sprememb v domačem okolju; vizualna sporočila in likovna vsebina; vizualni mediji.

 

Cilji predmeta:

– uporaba različnih likovnih tehnik, kombinacije in združevanje le-teh,

– spodbujanje inovativnosti in kreativnega mišljenja,

– krepitev in razvoj učenčeve neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti,

– razvijanje občutka za estetiko in kritično presojanje lastnih in tujih likovnih del.

 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

Vrednoti se reševanje likovnega problema in zmožnost opisovanja likovnih pojmov, izvedba likovne tehnike, likovnega motiva ter odzivnost v likovnem izražanju. Upošteva se uspešnost na posameznem likovnem področju.

 

Pripravila: mag. Vesna Rakef