Predmet izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih dopolnjuje z novimi vsebinami (pojmi, problemskimi sklopi) in besedili. Poleg ustvarjalnih gledaliških dejavnosti je predmet povezan tudi s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih. Predmet nima namena oblikovati celovite gledališke predstave (kot dramski krožek), ampak spoznavati značilnosti drame in gledališča z aktivno gledališko vzgojo učencev. Njegova vsebina so predvsem dramska besedila in elementi ter celota in gledališke predstave, to pa dopolnjujejo tudi osnove dramske zgodovine. Gledališki klub torej združuje recepcijske, ustvarjalne in razlagalno-raziskovalne dejavnosti. Učenci razvijajo tudi kritični odnos do gledališča. Ogledajo si gledališko predstavo, jo vrednotijo. Trudimo se, da pripravijo tudi gledališko predstavo, s katero nastopajo.

Učenci pridobivajo bralno in gledališko kulturo, tj. naklonjenost do branja dramskih besedil ter gledaliških aktivnosti in obiskovanja gledaliških predstav, si oblikujejo stališča za prepoznavanje kakovostne predstave (vzgoja gledališkega občinstva), ob branju domačih in tujih dramskih del ter gledanju predstav razvijajo osebnostno in narodno identiteto, cenijo gledališko oz. lutkovno ustvarjalnost drugih narodov, razvijajo zanimanje za sprejemanje različnih gledaliških in lutkovnih predstav (mladinsko gledališče in gledališče za odrasle, lutkovno gledališče, ulično gledališče, variete), spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti, razmišljujoče sprejemajo besedila in predstave ter jih samostojno vrednotijo, pišejo in se pogovarjajo o besedilih ter o predstavah, samostojno ustvarjajo besedila in manjše predstave, nastopajo na odru ter se učijo delati v skupini.

Izbirni predmet gledališki klub je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole (glede na število prijav). Namenjena mu je ena ura tedensko, tj. 35 ur letno.

Pripravila: Marjana Anžič Galjot